Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.7.2021

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s Doporučeným (Doporučenou službou), a to na základě doporučení Doporučitele, tedy stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučující služba).

Kdo koho doporučuje

Doporučitel = Doporučující služba = Paušální služba, která doporučí GoMobil někomu dalšímu.
Doporučený = Doporučená služba = Paušální služba, která nově vzniká u GoMobil na základě doporučení.

Doporučený a Doporučitel může být stejná osoba (Doporučená a Doporučující služba může mít stejného majitele). Může se jednat jak o nového, tak o stávajícího zákazníka. Doporučitelem ani doporučeným nemůže být předplacená služba.

Odměny za doporučení

  1. Soutěž o digitální fotoaparát Panasonic LUMIX
  2. Volání v rámci doporučení rok zdarma
  3. Dokup až 2 GB zdarma na následujících 12 měsíců

1. Soutěž o digitální fotoaparát Panasonic LUMIX

Soutěž je určena pouze Doporučitelům, kteří v době jejího trvání mají aktivní alespoň jednu službu a doporučí nejméně jednu novou službu u GoMobil, u které dojde během doby trvání pravidel tohoto programu k objednávce. Doporučitelé mohou soutěžit od 1.7.2021 (00:00:00) do 31.7.2021 (23:59:59). Soutěž není určena Doporučeným, ale pouze Doporučitelům.

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.

Výhra v soutěži

1x digitální fotoaparát Panasonic LUMIX

  • Detail výhry: https://www.alza.cz/panasonic-lumix-dmc-gx80?dq=5586741
  • Výhru získá Doporučitel, který doporučí službu, jejíž objednávka vznikne jako 33. doporučená objednávka paušální služby v daném měsíci. Nejedná se o losování, ale o předem určené pořadí výhry.
  • O výhře i následném přiznání odměny bude Doporučitel informován ve formě emailové zprávy.

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů

O vítězství bude Doporučitel informován ve formě e-mailové zprávy a to do 15. dne následujícího měsíce po ukončení soutěže.

Jméno výherce může být ve tvaru: "Jiří, Brno" zveřejněno na sociálních sítích, webu, online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhra v soutěži bude odeslána výherci prostřednictvím PPL na adresu uvedenou jako "Adresa pro doručení zásilky" v Samoobsluze a to v momentě, kdy vznikne nárok na uplatnění výhry.

Nárok na výhru a uplatnění

Výhru získáte, jakmile budou mít obě služby (Doporučená i Doporučující) včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky. Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s libovolným tarifem. Doporučený i Doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

O nároku na odměnu (zaslání výhry) bude Doporučitel informován ve formě e-mailové zprávy.

2. Volání v rámci doporučení rok zdarma

Za doporučení můžete ze své Doporučující služby volat všem u služby uvedeným Doporučeným službám rok zdarma a to v rámci české sítě GoMobil. Zároveň můžete volat rok zdarma i svému Doporučiteli (tomu, kdo vás ke GoMobil přivedl). Odměna se nevztahuje na volání v Roamingu.

Když doporučíte opakovaně znovu, období volání zdarma všem svým Doporučeným službám i svému Doporučiteli se vám automaticky o jeden rok prodlouží. Více o tom, jak funguje volání Doporučeným zdarma, naleznete zde.

Nárok na odměnu a uplatnění

Volání mezi doporučenými zdarma získáte automaticky ihned, jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil. Pokud bude doporučená služba ukončena (číslo bude zrušeno nebo přeneseno k jinému operátorovi), skončí i volání zdarma na toto telefonní číslo ke dni ukončení služby.

3. Dokup až 2 GB zdarma na 12 měsíců

Všichni zákazníci GoMobil, kteří mají Tarif RINGO s aktivním datovým balíčkem a právě tato služba bude uvedena u nové objednávky Doporučeného jako služba doporučující, získají automaticky nárok na dokup 500 MB, 1 GB nebo 2 GB zdarma a to jedenkrát v kalendářním měsíci na dobu 12 měsíců. Výše dokupu, který můžete každý měsíc zdarma aktivovat se odvíjí od vámi aktuálně aktivního datového balíčku u tarifu.

Aktivní datový balíček u tarifu Výše dokupu zdarma
1,5 GB 500 MB
2,5 GB 1 GB
6 GB 1 GB
9 GB 1 GB
14 GB 2 GB
18 GB 2 GB

Nárok na odměnu a uplatnění

Dokup zdarma získáte jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil. Pokud bude doporučená služba ukončena (číslo bude zrušeno nebo přeneseno k jinému operátorovi), skončí i dokup dat zdarma ke dni ukončení služby.

Jak dokup zdarma využít se dozvíte v SMS zprávě, kterou vám automaticky zašleme, jakmile vám data začnou v daném měsíci docházet. Dokup zdarma je možné provést pouze u služby, které byla uvedena v objednávce jako Doporučitel za splnění podmínek:

  • Na službě je nastavený Tarif RINGO (v libovolné variantě)
  • Na službě je aktivní datový balíček

Obecné podmínky pro získání odměn

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) Doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k uzavření objednávky libovolného paušálního tarifu a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s Doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje Doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny / výhry nevzniká.

Doporučitel může být totožná osoba s Doporučeným. Taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou (na jeden kontakt) nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno (kontakt) nové služby.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Doporučená služba musí být aktivována nejpozději do 15. dne následujícího měsíce od provedení objednávky, jinak nárok na výhru zaniká.

Programu "Doporuč a získej" se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Souhlas

Účastí v programu "Doporuč a získej" vyjadřují Doporučitel i Doporučený (majitelé Doporučené i Doporučující služby) svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazují se je dodržovat. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.